Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
prEN 12209 Akna- ja uksetarvikud. Mehaanilised lukukorpused ja vasturauad. Omadused ja katsemeetodid Building hardware - Mechanically operated locks and locking plates - Characteristics and test methods

1.04.2024 -

30.04.2024

91.190 EVS/TK 15
EVS-EN 17124:2022 Vesinikkütus. Toote spetsifikatsioon ja kvaliteedi tagamine vesiniku tankimispunktides gaasilise vesiniku tankimiseks. Prootonvahetusmembraaniga (PEM) kütuseelement ja selle rakendused sõidukites Hydrogen fuel - Product specification and quality assurance for hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen - Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for vehicles

1.04.2024 -

30.04.2024

27.075 75.160.20 EVS/TK 80
EVS-EN 50525-1:2011/A1:2022 Juhtmed ja kaablid. Tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 1: Üldnõuded Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 1: General requirements

1.04.2024 -

30.04.2024

29.060.20 EVS/TK 17
EVS-EN 12255-11:2023 Reoveepuhastid. Osa 11: Nõutavad üldandmed Wastewater treatment plants - Part 11: General data required

1.04.2024 -

30.04.2024

13.060.30 EVS/TK 48
EVS-EN IEC 61439-7:2023 Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 7: Eriotstarbelised koosted näiteks sadamate, kämpingute, laadaplatside või elektrisõidukite laadimisjaamade jaoks Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations

1.04.2024 -

30.04.2024

29.130.20 EVS/TK 17
prEN 17892 Vee kvaliteet. Perfluoritud ühendite (PFAS-ide summa) määramine joogivees. Vedelikkromatograafia-massispektromeetria (LC/MS) meetodil. Water quality - Determination of the sum of perfluorinated substances (Sum of PFAS) in drinking water - Method using liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS)

1.04.2024 -

30.04.2024

13.060.50 EVS/TK 47
prEN ISO 12185 Toornafta, naftasaadused ja samaväärsed tooted - Tiheduse määramine - Labori tihedusmõõtur ostsilleeruva U-toru sensoriga Crude petroleum, petroleum products and related products - Determination of density - Laboratory density meter with an oscillating U tube sensor (ISO/DIS 12185:2022)

1.04.2024 -

30.04.2024

75.180.30 EVS/EVS00
prEN 13282-3 Hüdrauliline teesideaine. Osa 3: Toimivuse püsivuse hindamine ja tõendamine Hydraulic road binders - Part 3: Assessment and verification of constancy of performance

1.04.2024 -

30.04.2024

93.080.20 EVS/TK 02
prEN ISO 7519 Toote tehniline dokumentatsioon (TTD) – Ehitusdokumentatsioon – Üld- ja koostejooniste koostamise üldpõhimõtted Technical product documentation (TPD) - Construction documentation - General principles of presentation for general arrangement and assembly drawings (ISO/DIS 7519:2023)

1.04.2024 -

30.04.2024

01.100.30 EVS/EVS00
prEVS-EN ISO 4172 Toote tehniline dokumentatsioon (TTD) – Ehitusdokumentatsioon – Joonised monteeritavate konstruktsioonide koostamiseks Technical product documentation (TPD) - Construction documentation - Drawings for the assembly of prefabricated structures (ISO 4172:2024)

1.04.2024 -

30.04.2024

01.100.30 EVS/EVS00
EVS-EN IEC 60079-0:2018/A11:2024 Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements

1.04.2024 -

30.04.2024

29.260.20 EVS/TK 17
prEVS-ISO 5725-1 Mõõtmismeetodite ja tulemuste mõõtetäpsus (mõõteõigsus ja korduvustäpsus). Osa 1: Üldpõhimõtted ja mõisted Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General principles and definitions (ISO 5725-1:2023, identical)

1.04.2024 -

30.04.2024

03.120.30 17.020 EVS/TK 38
EVS-EN 13645:2002 Veeldatud maagaasi paigaldised ja seadmed - Maismaal asuvate 5 kuni 200 tonnise mahutavusega paigaldiste projekteerimine Installations and equipment for liquefied natural gas - Design of onshore installations with a storage capacity between 5 t and 200 t

15.04.2024 -

14.05.2024

75.200 EVS/TK 65
EVS-EN ISO 7393-1:2000 Vee kvaliteet. Vaba ja üldkloori määramine. Osa 1: Tiitrimine N,N-dietüül-1,4-fenüleendiamiiniga Water quality - Determination of free chlorine and total chlorine - Part 1: Titrimetric method using N,N-diethyl-1,4-phenyledediamine

15.04.2024 -

14.05.2024

13.060 EVS/TK 47
EVS-EN 12153:2023 Rippfassaadid. Õhuläbilaskvus. Analüüsimeetodid Curtain walling - Air permeability - Test method

15.04.2024 -

14.05.2024

91.060.10 EVS/TK 15
EVS-EN 589:2024 Mootorikütused. Vedelgaas. Nõuded ja katsemeetodid Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods

15.04.2024 -

14.05.2024

75.160.20 EVS/TK 37
EVS-EN ISO 7393-3:2000 Vee kvaliteet. Vaba ja üldkloori määramine. Osa 3: Üldkloori määramine jodomeetriliselt Water quality - Determination of free chlorine and total chlorine - Part 3: Iodometric titration method for the determination of total chlorine

15.04.2024 -

14.05.2024

13.060 EVS/TK 47
prEVS-ISO/IEC 27035-1 Infotehnoloogia. Infoturvaintsidentide haldus. Osa 1: Põhimõtted ja protsess Information technology — Information security incident management — Part 1: Principles and process (ISO/IEC 27035-1, identical)

1.11.2023 -

30.11.2023

35.030 EVS/TK 04
Kommenteerimine lõppenud
prEN 12665 Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements

15.02.2024 -

15.03.2024

01.040.91 91.160.01 EVS/TK 24
Kommenteerimine lõppenud