Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN 1744-3:2002 Täitematerjali keemiliste omaduste katsetamine. Osa 3: Eluaatide valmistamine täitematerjali leostamise teel Tests for chemical properties of aggregates - Part 3: Preparation of eluates by leaching of aggregates

1.09.2021 -

30.09.2021

91.100.15 EVS/TK 09

EVS-EN ISO 3696:2000 Laboratoorsel analüüsimisel kasutatav vesi. Iseloomustus ja katsemeetodid Water for analytical laboratory use - Specification and test methods

1.09.2021 -

30.09.2021

71.040.01 EVS/TK 37

EVS-EN 55011:2016/A2:2021 Tööstus-, teadus- ja meditsiiniseadmed. Raadiosageduslike häiringute tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement

1.09.2021 -

30.09.2021

33.100.10 EVS/TK 44

prEN 508-1 Plekist katuse- ja välisseinakattetooted. Isekandvate terasest, alumiiniumist ja roostevabast terasest plekist valmistatud toodete spetsifikatsioon Osa 1: Teras Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 1: Steel

1.09.2021 -

30.09.2021

91.060.20 EVS/TK 20

CWA 5643-2:2021 Turism ja sellega seotud teenused - nõuded ja juhised Covid-19 leviku vähendamiseks turismitööstuses. Euroopa visuaalne identiteet Tourism and related services - Requirements and guidelines to reduce the spread of Covid-19 in the tourism industry - European visual identity

1.09.2021 -

30.09.2021

03.100.01 03.200.01 EVS/EVS00

CWA 5643-1:2021 Turism ja sellega seotud teenused. Nõuded ja juhised Covid-19 leviku vähendamiseks turismitööstuses Tourism and related services - Requirements and guidelines to reduce the spread of Covid-19 in the tourism industry (ISO/PAS 5643:2021)

1.09.2021 -

30.09.2021

03.100.01 03.200.01 EVS/EVS00

EVS-EN ISO 1463:2021 Metallilised ja oksiidsed pinnakatted. Katte paksuse mõõtmine mikroskoopiliste meetoditega (ISO 1463:2021) Metallic and oxide coatings - Measurement of coating thickness - Microscopical method (ISO 1463:2021)

1.09.2021 -

30.09.2021

25.220.20 25.220.40 EVS/EVS00

EVS-EN 50549-2:2019 Nõuded jaotusvõrkudega paralleelselt ühendatud tootmisüksustele. Osa 2: Ühendus keskpingejaotusvõrguga Tootmisüksused kuni tüübini B (kaasa arvatud) Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network - Generating plants up to and including Type B

16.09.2021 -

15.10.2021

29.160.20 EVS/TK 19

prEVS-EN 10253-2 Põkk-keevitusega toruliitmikud. Osa 2: Erijärelevalvenõuetega legeerimata ja ferriitsed legeerterased Butt-welding pipe fittings - Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific inspection requirements

16.09.2021 -

15.10.2021

23.040.40 77.140.20 77.140.45 EVS/TK 21

EVS-EN ISO 14064-3:2019 Kasvuhoonegaasid. Osa 3: Kasvuhoonegaaside hinnangu tõendamise ja valideerimise nõuded koos juhistega Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements (ISO 14064-3:2019)

16.09.2021 -

15.10.2021

13.020.40 EVS/TK 33

prEVS-EN 10216-5 Terasest õmblusteta survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 5: Roostevabast terasest torud Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Stainless steel tubes

16.09.2021 -

15.10.2021

23.040.10 77.140.75 EVS/TK 21

prEVS-EN 10217-7 Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 7: Roostevabast terasest torud Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 7: Stainless steel tubes

16.09.2021 -

15.10.2021

23.040.10 77.140.75 EVS/TK 21

prEVS-EN ISO 22854 Vedelad naftasaadused. Süsivesinikutüüpide ja hapnikurikaste määramine mootoribensiinis ja mootorikütuses etanoolis (E85). Mitmemõõtmeline gaasikromatograafia meetod Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates in automotive-motor gasoline and in ethanol (E85) automotive fuel - Multidimensional gas chromatography method (ISO 22854:2021)

16.09.2021 -

15.10.2021

75.080 EVS/TK 37

prEVS-ISO 10014 Kvaliteedijuhtimine - Organisatsiooni juhtimine kvalitiivsete tulemuste saavutamiseks - Juhised rahaliste ja majanduslike hüvede saavutamiseks Quality management systems — Managing an organization for quality results — Guidance for realizing financial and economic benefits

16.09.2021 -

15.10.2021

03.120.10 EVS/TK 33

prEVS-ISO 4225 Õhu kvaliteet. Üldosa. Sõnastik Air quality. General aspects. Vocabulary (ISO 4225:2020)

1.06.2021 -

30.06.2021

01.040.13 13.040.01 EVS/TK 28
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN ISO/IEC 17029:2019 Vastavushindamine. Üldised põhimõtted ja nõuded valideerimis- ja tõendusasutustele Conformity Assessment - General principles and requirements for validation and verification bodies (ISO/IEC 17029:2019)

17.08.2021 -

15.09.2021

03.120.20 EVS/TK 33
Kommenteerimine lõppenud

prEN IEC 61936-1:2020 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC - Part 1: AC

17.08.2021 -

15.09.2021

29.020 29.080.01 EVS/TK 19
Kommenteerimine lõppenud