Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN ISO 13395:1999 Vee kvaliteet. Nitritis ja nitraadis sisalduva lämmastiku sisalduse ja nende mõlema summa määramine pidevvooluanalüüsil (CFA ja FIA) ja spektromeetrilisel detektsioonil Water quality - Determination of nitrite nitrogen and nitrate nitrogen and the sum of both by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection

20.07.2021 -

18.08.2021

13.060.50 EVS/TK 47

EVS-EN ISO 12354-3:2017 Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 3: Õhuheli isolatsioon välismüra vastu Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 3: Airborne sound insulation against outdoor sound (ISO 12354-3:2017)

20.07.2021 -

18.08.2021

91.120.20 EVS/TK 61

EVS-EN IEC 63044-3:2018 Kodu- ja hooneelektroonikasüsteemid ja hooneautomaatika- ja hoonejuhtimissüsteemid. Osa 3: Elektriohutusnõuded Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 3: Electrical safety requirements

20.07.2021 -

18.08.2021

29.120.01 29.120.99 EVS/TK 44

EVS-EN IEC 63044-5-1:2019 Kodu- ja hooneelektroonikasüsteemid ja hooneautomaatika- ja hoonejuhtimissüsteemid. Osa 5-1: Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded, tingimused ja katsetamisviisid Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-1: EMC requirements, conditions and test set-up

20.07.2021 -

18.08.2021

29.120.01 29.120.99 EVS/TK 44

EVS-EN ISO 11393-1:2018 Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 1: Katsestend kettsae sisselõigetele vastupidavuse katsetamiseks (ISO 11393-1:2018) Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 1: Test rig for testing resistance to cutting by a chainsaw (ISO 11393-1:2018)

20.07.2021 -

18.08.2021

13.340.10 EVS/TK 71

EVS-EN ISO 11393-2:2019 Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 2: Toimivusnõuded ja katsemeetodid jalgade kaitsevahenditele (ISO 11393-2:2018) Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 2: Performance requirements and test methods for leg protectors (ISO 11393-2:2018)

20.07.2021 -

18.08.2021

13.340.10 EVS/TK 71

EVS-EN ISO 10874:2012/A1:2021 Elastsed, tekstiil- ja laminaatpõrandakatted. Klassifikatsioon. Resilient, textile and laminate floor coverings - Classification - Amendment 1: Elimination of class 22+ (ISO 10874:2009/Amd 1:2020)

20.07.2021 -

18.08.2021

97.150 EVS/EVS00

prEN ISO 10052 Akustika. Õhuheli ja löögiheli isolatsiooni ning tehnoseadmete heli välimõõtmine. Seiremeetod Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey meth (ISO/DIS 10052:2020)

20.07.2021 -

18.08.2021

17.140.20 91.120.20 91.140.01 EVS/TK 61

prEVS-ISO 21500 Projekti-, programmi ja portfellijuhtimine. Kontekst ja konseptsioonid Project, programme and portfolio management - Context and concepts

20.07.2021 -

18.08.2021

03.100.40 EVS/EVS00

EVS-EN IEC 61000-6-3:2021 Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-3: Erialased põhistandardid. Emissioonistandard seadmete olmekeskkondades Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for equipment in residential environments

3.08.2021 -

1.09.2021

33.100.10 EVS/TK 44

EVS-EN ISO 11393-3:2018 Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 3: Kaitsejalanõude katsemeetodid (ISO 11393-3:2018) Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 3: Test methods for footwear (ISO 11393-3:2018)

3.08.2021 -

1.09.2021

13.340.50 EVS/TK 71

prEN IEC 60947-6-2:2019 Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 6-2: Mitmetoimelised aparaadid. Juhtimis-kaitselülitid (või juhtimis-kaitseseadmed) Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-2: Multiple function equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS)

3.08.2021 -

1.09.2021

29.120.40 29.130.20 EVS/TK 17

CEN/TR 16999:2019 Katuste päikeseenergiasüsteemid: nõuded päikesepaneelide konstruktsioonilistele liidetele. Solar energy systems for roofs - Requirements for structural connections to solar panels

3.08.2021 -

1.09.2021

27.160 EVS/TK 20

EVS-EN ISO 12004-1:2020 Metallmaterjalid. Vormimispiiri graafiku määramine leht- ja ribamaterjalile. Osa 1: Vormimispiiri diagrammi mõõtmine ja rakendamine tootmisüksuses. Metallic materials - Determination of forming-limit curves for sheet and strip - Part 1: Measurement and application of forming-limit diagrams in the press shop (ISO 12004-1:2020)

3.08.2021 -

1.09.2021

77.040.10 EVS/TK 21

EVS-EN ISO 16283-2:2020 Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hoone osadel. Osa 2: Löögiheli isolatsioon Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation (ISO 16283-2:2020)

3.08.2021 -

1.09.2021

91.060.30 91.120.20 EVS/TK 61

CEN/TR 17086:2020 Täiendavad juhised standardi en 13791:2019 rakendamiseks ja eeskirjade taust. Further guidance on the application of EN 13791:2019 and background to the provisions

3.08.2021 -

1.09.2021

91.080.40 EVS/TK 07

EVS-IEC 60050-161/prA4 Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 161: Electromagnetic compatibility (IEC 60050-161:1990/AMD10:2021, identical)

3.08.2021 -

1.09.2021

01.040.29 29.020 33.100.01 EVS/TK 44

EVS-EN ISO 15681-2:2018 Vee kvaliteet. Ortofosfaadi ja üldfosfori sisalduse määramine vooluanalüüsil (FIA ja CFA) Osa 2: Pidevvooluanalüsaatori meetod (CFA) (ISO 15681-2:2018) Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA) (ISO 15681-2:2018)

1.06.2021 -

30.06.2021

13.060.50 EVS/TK 47
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-EN 1264-3 Veepõhised piirdesisesed kütte- ja jahutussüsteemid Osa 3: Dimensioneerimine Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning

1.06.2021 -

30.06.2021

91.140.10 EVS/TK 27
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-ISO 4225 Õhu kvaliteet. Üldosa. Sõnastik Air quality. General aspects. Vocabulary (ISO 4225:2020)

1.06.2021 -

30.06.2021

01.040.13 13.040.01 EVS/TK 28
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-EN ISO 16283-1:2014+A1 Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hoone osadel. Osa 1: Õhuheli isolatsioon Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 16283-1:2014+ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017)

15.06.2021 -

14.07.2021

91.120.20 EVS/TK 61
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN ISO 11732:2005 Vee kvaliteet. Ammooniumlämmastiku määramine. Meetod pidevvooluanalüüsi (CFA ja FIA) ja spektrofotomeetrilise detekteerimisega Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection

1.07.2021 -

30.07.2021

13.060.50 EVS/TK 47
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN ISO 16665:2014 Vee kvaliteet. Juhend pehme merepõhja suurselgrootute kvantitatiivseks proovivõtuks ja proovitöötluseks (ISO 16665:2013) Water quality - Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-bottom macrofauna (ISO 16665:2014)

1.07.2021 -

30.07.2021

13.060.10 13.060.70 EVS/TK 47
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 15269-1:2019 Uste, luukide ja avatavate akende ning nende suluste tulepüsivuse ja/või suitsupidavuse katsetulemuste kasutusulatuse laiendamine. Osa 1: Üldnõuded Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 1: General requirements

1.07.2021 -

30.07.2021

13.220.50 91.060.50 EVS/TK 05
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 14683:2019 Meditsiinilised maskid. Nõuded ja katsemeetodid (parandatud väljaanne 07.2019) Medical face masks - Requirements and test methods (corrected version 07.2019)

1.07.2021 -

30.07.2021

11.140 EVS/TK 11
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 388:2016+A1:2018 Kaitsekindad kaitseks mehaaniliste ohtude eest Protective gloves against mechanical risks

1.07.2021 -

30.07.2021

13.340.40 EVS/TK 71
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 17333-1:2020 Ühekomponentse vahu iseloomustamine. Osa 1: vahu saagise näitajad. Characterisation of one component foam - Part 1: Foam yield characteristics

1.07.2021 -

30.07.2021

83.180 EVS/TK 67
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 10219-3:2020 Teraskonstruktsioonide külmvormitud keevitatud õõnesprofiilid. Osa 3: Kõrgtugevate ja ilmastikukindlate teraste tehnilised tarnetingimused. Cold formed welded steel structural hollow sections - Part 3: Technical delivery conditions for high strength and weather resistant steels

1.07.2021 -

30.07.2021

77.140.75 EVS/TK 21
Kommenteerimine lõppenud

prEN 12504-2 Konstruktsooni betooni katsetamine. Osa 2: Mittepurustav katsetamine. Põrkearvu määramine. Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number

1.07.2021 -

30.07.2021

91.100.30 EVS/TK 07
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 60335-1:2012/prA15 Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

1.07.2021 -

30.07.2021

13.120 97.030 EVS/TK 17
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 81-70:2021 Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftide eriotstarbelised rakendused. Osa 70: Inimeste, kaasa arvatud puuetega inimeste ligipääs liftidele Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lift - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability

1.07.2021 -

30.07.2021

91.140.90 EVS/EVS00
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 61000-4-30:2015/prA1 Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4-30: Katsetus- ja mõõtetehnika. Elektrikvaliteedi mõõtemeetodid Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods

1.07.2021 -

30.07.2021

33.100.99 EVS/TK 44
Kommenteerimine lõppenud

CEN/TR 17614:2021 Standardmeetod reoveepuhastite energiatõhususe hindamiseks ja parandamiseks Standard method for assessing and improving the energy efficiency of waste water treatment plants

1.07.2021 -

30.07.2021

13.060.30 27.015 EVS/TK 48
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-ISO 5667-10 Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 10: Juhised reoveest ja heitveest proovide võtmiseks Water quality - Sampling - Part 10: Guidance on sampling of waste waters (ISO 5667-10:1992)

1.07.2021 -

30.07.2021

13.060.30 EVS/TK 47
Kommenteerimine lõppenud