Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN ISO 15681-2:2018 Vee kvaliteet. Ortofosfaadi ja üldfosfori sisalduse määramine vooluanalüüsil (FIA ja CFA) Osa 2: Pidevvooluanalüsaatori meetod (CFA) (ISO 15681-2:2018) Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA) (ISO 15681-2:2018)

1.06.2021 -

30.06.2021

13.060.50 EVS/TK 47

prEN ISO 3452-1 Mittepurustavad katsed. Kapillaarkatse. Osa 1: Üldpõhimõtted Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles (ISO/DIS 3452-1:2019)

1.06.2021 -

30.06.2021

19.100 EVS/TK 41

prEN ISO 3452-2 Mittepurustavad katsed. Penetrantkatse. Osa 2: Üldine penetrantkatseainete testimine Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 2: Testing of penetrant materials (ISO/DIS 3452-2:2019)

1.06.2021 -

30.06.2021

19.100 EVS/TK 41

prEVS-EN 1264-3 Veepõhised piirdesisesed kütte- ja jahutussüsteemid Osa 3: Dimensioneerimine Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning

1.06.2021 -

30.06.2021

91.140.10 EVS/TK 27

prEVS-ISO 4225 Õhu kvaliteet. Üldosa. Sõnastik Air quality. General aspects. Vocabulary (ISO 4225:2020)

1.06.2021 -

30.06.2021

01.040.13 13.040.01 EVS/TK 28

EVS-EN ISO 14025:2010 Keskkonnamärgised- ja teatised. III tüüpi keskkonnateatised. Põhimõtted ja protseduurid Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures

15.06.2021 -

14.07.2021

13.020.50 EVS/TK 33

EVS-EN 16907-1:2018 Mullatööd. Osa 1: Põhimõtted ja üldeeskiri Earthworks - Part 1: Principles and general rules

15.06.2021 -

14.07.2021

93.020 EVS/TK 31

EVS-EN ISO 20023:2018 Tahked biokütused. Tahke biokütuse pelletite ohutus. Pelletite ohutu käitlemine ja hoiustamine elamutes ja muudes väikesemahulistes kasutuskohtades Solid biofuels - Safety of solid biofuel pellets - Safe handling and storage of wood pellets in residential and other small-scale applications (ISO 20023:2018)

15.06.2021 -

14.07.2021

27.190 75.160.40 EVS/TK 32

EVS-EN 14654-4:2021 Äravoolu- ja kanalisatsiooni süsteemid väljaspool hooneid.Käitustegevuste haldus ja kontroll. Osa 4: Kasutajalt sisestavate juurdevoolude kontroll Drain and sewer systems outside buildings - Management and control of activities - Part 4: Control of inputs from users

15.06.2021 -

14.07.2021

93.030 EVS/TK 48

prEN 54-1 Tulekahju avastamise ja tulekahju alarmeerimise süsteem. Osa 1: Sissejuhatus Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction

15.06.2021 -

14.07.2021

13.220.20 EVS/TK 05

prEN 50708-2-4 Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded. Osa 2-4: Keskmised jõutrafod. Erikatsed Power transformers - Additional European requirements - Part 2-4: Medium power transformer - Special tests

15.06.2021 -

14.07.2021

29.180 EVS/TK 19

prEN 50708-2-5 Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded. Osa 2-5: Keskmised jõutrafod. Ühefaasilised Power transformers - Additional European requirements - Part 2-5: Medium power transformer - Single phase

15.06.2021 -

14.07.2021

29.180 EVS/TK 19

prEN 50708-2-6 Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded. Osa 2-6: Keskmised jõutrafod. Mittetavapärased tehnoloogiad Power transformers - Additional European requirements: Part 2-6 Medium power transformers - Non conventional technologies

15.06.2021 -

14.07.2021

29.180 EVS/TK 19

prEVS-EN ISO 16283-1:2014+A1 Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hoone osadel. Osa 1: Õhuheli isolatsioon Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 16283-1:2014+ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017)

15.06.2021 -

14.07.2021

91.120.20 EVS/TK 61

EVS-EN 1868:1999 Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Ekvivalentsete terminite loetelu. Personal protective equipment against falls from a height - List of equivalent terms

15.04.2021 -

14.05.2021

01.040.13 13.340.99 EVS/EVS00
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN ISO 14555:2017 Keevitamine. Metallmaterjalide tihvti kaarkeevitus Welding - Arc stud welding of metallic materials (ISO 14555:2017)

15.04.2021 -

14.05.2021

25.160.10 EVS/TK 41
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 14654-3:2021 Äravoolu- ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid. Käitustegevuste haldamine ja kontroll. Osa 3: Puhastamine Drain and sewer systems outside buildings - Management and control of activities - Part 3: Drain and sewer cleaning

17.05.2021 -

15.06.2021

93.030 EVS/TK 48
Kommenteerimine lõppenud

prEN 1629 Uksed, aknad, rippfassaadid, võred ja luugid. Sissemurdmiskindlus. Katsemeetod vastupidavuse määramiseks dünaamilisele koormusele. Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under dynamic loading

17.05.2021 -

15.06.2021

13.310 91.060.50 EVS/TK 15
Kommenteerimine lõppenud

prEN 1627 Uksed, aknad, rippfassaadid, võred ja luugid. Sissemurdmiskindlus. Nõuded ja klassifikatsioon. Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Requirements and classification

17.05.2021 -

15.06.2021

13.310 91.060.50 EVS/TK 15
Kommenteerimine lõppenud

prEN 12390-1 Kivistunud betooni katsetamine. Osa 1: Kuju, mõõtmed ja muud katsekehadele ja vormidele esitatavad nõuded. Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds

17.05.2021 -

15.06.2021

91.100.30 EVS/TK 07
Kommenteerimine lõppenud

EN ISO 13485:2016/prA1 Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)

17.05.2021 -

15.06.2021

03.100.70 11.040.01 EVS/TK 11
Kommenteerimine lõppenud

prEN ISO 15614-12 Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevituse protseduuri katse. Osa 12: Punkt-, joon- ja projektsioonkeevitus Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 12: Spot, seam and projection welding (ISO/DIS 15614-12:2020)

17.05.2021 -

15.06.2021

25.160.10 EVS/TK 41
Kommenteerimine lõppenud