Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
prEN 15085-2 Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine. Osa 2: Nõuded keevitustootjatele Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 2: Requirements for welding manufacturers

3.08.2020 -

1.09.2020

25.160.01 45.060.01 EVS/TK 16

prEN ISO 14341 Keevitusmaterjalid. Keevitustraadid ja keevismetallid legeerimata ja peenterateraste kaarkeevituseks kaitsegaasis. Liigitus Welding consumables - Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification (ISO/DIS 14341:2019)

3.08.2020 -

1.09.2020

25.160.20 EVS/TK 41

prEN 81-72 Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftid. Osa 72: Tuletõrjujate lift Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72: Firefighters lifts

2.06.2020 -

1.07.2020

91.140.90 EVS/TK 05
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-EN ISO 6887-5 Toiduahela mikrobioloogia. Katseproovide, algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste valmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks Osa 5: Erieeskirjad piima ja piimatoodete ettevalmistamiseks Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products (ISO 6887-5:2020)

2.06.2020 -

1.07.2020

07.100.30 EVS/TK 01
Kommenteerimine lõppenud

prEN 469 Tuletõrjujate kaitserõivad. Toimivusnõuded kaitserõivastele tulekustutustöödel Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting activities

2.06.2020 -

1.07.2020

13.340.10 EVS/TK 05
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN ISO 14063:2020 Keskkonnajuhtimine. Keskkonnaalane teabevahetus. Juhised ja näited Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples (ISO 14063:2020)

15.06.2020 -

14.07.2020

13.020.10 EVS/TK 33
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-EN ISO 11665-6 Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 6: Aktiivsuskontsentratsiooni kohtmõõtmise meetod Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 6: Spot measurement methods of the activity concentration (ISO 11665-6:2020)

15.06.2020 -

14.07.2020

13.040.01 17.240 EVS/TK 28
Kommenteerimine lõppenud

prEN ISO 14155 Meditsiiniseadme kliiniline uuring inimesel. Hea kliiniline tava Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO/DIS 14155:2018)

1.07.2020 -

30.07.2020

11.100.20 EVS/TK 11
Kommenteerimine lõppenud

prEN ISO 22232-1 Mittepurustav katsetamine. Ultraheli katseseadmete määratlemine ja kontrollimine. Osa 1: Instrumendid Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 1: Instruments (ISO/DIS 22232-1:2018)

16.07.2020 -

14.08.2020

19.100 EVS/TK 41
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 197-2:2020 Tsement. Osa 2: Toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine Cement - Part 2: Assessment and verification of constancy of performance

16.07.2020 -

14.08.2020

91.100.10 EVS/TK 02
Kommenteerimine lõppenud

prEN 14960-3 Täispuhutavad mänguseadmed. Osa 3: Täiendavad ohutusnõuded ja katsemeetodid (täispuhutavatele) atraktsioonidele Inflatable play equipment - Part 3: Additional safety requirements and test methods for snappies

16.07.2020 -

14.08.2020

97.190 97.200.50 EVS/EVS00
Kommenteerimine lõppenud

prEN ISO 19650-3 Hoonete ja rajatistega seotud info, sealhulgas ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) korraldamine ja digitaliseerimine. Infohaldus ehitusinformatsiooni modelleerimise abil. Osa 3: Varade käitamisetapp Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 3: Operational phase of assets (ISO/DIS 19650-3:2019)

16.07.2020 -

14.08.2020

35.240.67 EVS/TK 50
Kommenteerimine lõppenud

prEN IEC 61439-1:2019 Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules

16.07.2020 -

14.08.2020

29.130.20 EVS/TK 17
Kommenteerimine lõppenud