Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN 527-1:2011 Büroomööbel. Töölauad ja puldid. Osa 1: Mõõtmed Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions

1.09.2020 -

30.09.2020

97.140 EVS/EVS00

prEN IEC 60947-1:2018 Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 1: Üldreeglid Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules

1.09.2020 -

30.09.2020

29.130.20 EVS/TK 17

EVS-EN ISO 10240:2020 Väikelaevad.Omaniku käsiraamat Small craft - Owner's manual (ISO 10240:2019) (Corrected version 02.2020)

1.09.2020 -

30.09.2020

47.080 EVS/EVS00

EVS-EN ISO 15083:2020 Väikelaevad. Pilsi pumbasüsteemid Small craft - Bilge-pumping systems (ISO 15083:2020)

1.09.2020 -

30.09.2020

47.080 EVS/EVS00

prEVS-ISO 11665-4 Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 4: Integreeritud mõõtemeetod keskmise aktiivsuskontsentratsiooni määramiseks passiivse proovivõtu ja hilisema analüüsi kasutamisega Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 4: Integrated measurement method for determining average activity concentration using passive sampling and delayed analysis

1.09.2020 -

30.09.2020

13.040.01 17.240 EVS/TK 28

CWA 17553:2020 Laiatarbe näokatted. Miinimumnõuete, katsemeetodite ja kasutamise juhend Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use

1.09.2020 -

30.09.2020

13.340.20 EVS/TK 11

ISO/CIE TS 22012:2019 et Valgus ja valgustus. Hooldeteguri määramine. Määramisviis Light and lighting -- Maintenance factor determination -- Way of working

1.09.2020 -

30.09.2020

91.160.01 EVS/TK 24

CEN/TR 15367-1:2020 Naftasaadused. Hea majapidamise juhised. Osa 1: Mootorsõidukite diislikütused Petroleum products - Guidelines for good housekeeping - Part 1: Automotive diesel fuels

1.09.2020 -

30.09.2020

03.100.50 75.160.20 75.200 EVS/TK 37

EVS-EN 16925:2018 Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed elamu sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus Fixed firefighting systems - Automatic residential sprinkler systems - Design, installation and maintenance

15.09.2020 -

14.10.2020

13.220.20 EVS/TK 05

EVS-EN ISO 15630-2:2019 Sarrus- ja pingestusteras. Katsemeetodid. Osa 2: Keevisvõrgud ja karkassid (ISO 15630-2:2019) Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 2: Welded fabric and lattice girders (ISO 15630-2:2019)

15.09.2020 -

14.10.2020

77.140.15 EVS/TK 21

EVS-EN 17169:2020 Tätoveerimine. Ohutu ja hügieeniline praktiseerimine Tattooing - Safe and hygienic practice (corrected version 02.2020)

15.09.2020 -

14.10.2020

03.080.30 EVS/TK 49

prEVS-EN ISO 9229 Soojusisolatsioon. Sõnavara. Thermal insulation - Vocabulary (ISO 9229:2020)

15.09.2020 -

14.10.2020

01.040.27 27.220 EVS/TK 14

prEVS-EN ISO 24034 Keevitusmaterjalid. Täistraatelektroodid, täistraadid ja -vardad titaani ja titaansulamite kaarkeevitamiseks. Liigitus Welding consumables - Solid wire electrodes, solid wires and rods for fusion welding of titanium and titanium alloys - Classification (ISO 24034:2020)

15.09.2020 -

14.10.2020

25.160.20 EVS/TK 41

prEVS-ISO 11665-8 Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 8: Esialgsete ja täiendavate uuringute metoodikad hoonetes Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 8: Methodologies for initial and additional investigations in buildings

15.09.2020 -

14.10.2020

13.040.01 17.240 EVS/TK 28

prEN 15085-2 Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine. Osa 2: Nõuded keevitustootjatele Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 2: Requirements for welding manufacturers

3.08.2020 -

1.09.2020

25.160.01 45.060.01 EVS/TK 16
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-EN 12697-29 Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 29: Asfaltsegust proovikeha mõõtmete määramine Bituminous mixtures - Test methods - Part 29: Determination of the dimensions of a bituminous specimen

17.08.2020 -

15.09.2020

93.080.20 EVS/TK 31
Kommenteerimine lõppenud

FprEN 15746-1 Raudteealased rakendused. Rööbastee. Maanteel ja raudteel liikuvad masinad ning juurdekuuluv lisavarustus. Osa 1: Tehnilised nõuded liikumisele ja töötamisele Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 1: Technical requirements for travelling and working

17.08.2020 -

15.09.2020

93.100 EVS/TK 16
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-EN ISO/IEC 17000 Vastavushindamine. Sõnavara ja üldpõhimõtted Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2020)

17.08.2020 -

15.09.2020

01.040.03 03.120.20 EVS/TK 33
Kommenteerimine lõppenud

prEN ISO 3166-1 Maade ja nende jaotiste nimetuste tähised. Osa 1: Maatähised Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country code (ISO/DIS 3166-1:2019)

17.08.2020 -

15.09.2020

01.140.30 EVS/TK 22
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-ISO 30300 Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumentide haldamine. Põhimõisted ja sõnastik Information and documentation - Records management - Core concepts and vocabulary (ISO 30300:2020, identical)

17.08.2020 -

15.09.2020

01.040.01 01.140.20 EVS/TK 22
Kommenteerimine lõppenud

EN 60601-1:2006/prA2:2019 Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

17.08.2020 -

15.09.2020

11.040 EVS/TK 11
Kommenteerimine lõppenud

prEN IEC 61439-2:2019 Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 2: Jõuaparaadikoosted Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies

17.08.2020 -

15.09.2020

29.130.20 EVS/TK 17
Kommenteerimine lõppenud

prEN ISO 3104 Naftasaadused. Läbipaistvad ja läbipaistmatud vedelikud. Kinemaatilise viskoossuse määramine ja dünaamilise viskoossuse arvutamine Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO/DIS 3104:2017)

17.08.2020 -

15.09.2020

75.080 EVS/TK 37
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-ISO/IEC 90003 Tarkvaratehnika. Juhised ISO 9001:2015 rakendamiseks tarkvarale Software engineering - Guidelines for the application of ISO 9001:2015 to computer software

17.08.2020 -

15.09.2020

03.120.10 35.080 EVS/TK 04
Kommenteerimine lõppenud