Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN 16630:2015 Püsivalt paigaldatud spordivarustus kasutamiseks välistingimustes. Ohutusnõuded ja katsemeetodid Permanently installed outdoor fitness equipment - Safety requirements and test methods

16.11.2020 -

15.12.2020

97.220.40 EVS/EVS00

prEVS-EN IEC 61000-4-3 Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4-3: Katsetus- ja mõõtetehnika. Häiringukindluskatsetus kiirgunud raadiosagedusliku elektromagnetvälja korral Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3 : Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

16.11.2020 -

15.12.2020

33.100.20 EVS/TK 44

EN 12604:2017/prA1 Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Mehaanilised aspektid. Nõuded ja katsemeetodid Industrial, commercial and garage doors and gates - Mechanical aspects - Requirements and test methods

16.11.2020 -

15.12.2020

91.060.50 EVS/TK 15

EN 206:2013+A1:2016/prA2:2020 Betoon. Spetsifikatsioon, toimivus, tootmine ja vastavus. Concrete - Specification, performance, production and conformity

16.11.2020 -

15.12.2020

91.100.30 EVS/TK 07

prEVS-ISO 15190 Meditsiinilaborid. Ohutusnõuded Medical laboratories -- Requirements for safety (ISO 15190:2020, identical)

16.11.2020 -

15.12.2020

11.100.01 EVS/TK 11

prEVS-EN ISO 11202:2010+A1 Akustika. Masinate ja seadmete müra. Töökoha ja muude määratud asukohtade helirõhutaseme määramine koos keskkonnaoludest tulenevate ligikaudsete korrektsioonide kohaldamisega Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections

16.11.2020 -

15.12.2020

17.140.20 EVS/TK 61

EN 12453:2017/prA1 Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja –väravad. Masinkäitusega uste kasutusohutus. Nõuded ja katsemeetodid. Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements and test methods

16.11.2020 -

15.12.2020

91.060.50 EVS/TK 15

EVS-EN 60839-11-1:2013 Häire- ja elektroonilised turvasüsteemid.Osa 11-1:Elektrooniliste läbipääs kontrollsüsteemide standard. Süsteemi ja komponentide nõuded (IEC 60839-11-1:2013) Alarm and electronic security systems - Part 11-1:Standard for electronic access control systems – System and components requirements (IEC 60839-11-1:2013)

1.12.2020 -

30.12.2020

13.320 EVS/TK 71

EVS-EN 16282-7:2017 Suurköökide varustus. Suurköökide ventilatsiooni komponendid. Osa 7: Paiksete tulekahju ohjeldamissüsteemide paigaldamine ja kasutamine Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 7: Installation and use of fixed fire suppression systems

1.12.2020 -

30.12.2020

97.040.99 EVS/TK 05

prEN ISO 9093 Väikelaev. Kingstonid ja laevakeret läbiv armatuur Small craft - Seacocks and through-hull fittings (ISO/DIS 9093:2019)

1.12.2020 -

30.12.2020

47.080 EVS/EVS00

prEN IEC 60079-10-1:2019 Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 10-1: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres

1.12.2020 -

30.12.2020

29.260.20 EVS/TK 17

prEVS-EN ISO 2560 Keevitusmaterjalid. Kattega elektroodid legeerimata ja peenterateraste käsikaarkeevituseks. Liigitamine Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels - Classification (ISO 2560:2020)

1.12.2020 -

30.12.2020

25.160.20 EVS/TK 41

prEN ISO 717-1 Akustika. Hoonete ja ehituselementide heliisolatsiooni hindamine. Osa 1: Õhuheli isolatsioon Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO/DIS 717-1:2019)

1.12.2020 -

30.12.2020

91.120.20 EVS/TK 61

prEN 15085-2 Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine. Osa 2: Nõuded keevitustootjatele Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 2: Requirements for welding manufacturers

3.08.2020 -

1.09.2020

25.160.01 45.060.01 EVS/TK 16
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 17169:2020 Tätoveerimine. Ohutu ja hügieeniline praktiseerimine Tattooing - Safe and hygienic practice (corrected version 02.2020)

15.09.2020 -

14.10.2020

03.080.30 EVS/TK 49
Kommenteerimine lõppenud

prEN ISO 22232-3 Mittepurustav katsetamine. Ultraheli katseseadmete määratlemine ja kontrollimine. Osa 1: Kombineeritud seadmed Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 3: Combined equipment (ISO/DIS 22232-3:2018)

2.10.2020 -

31.10.2020

19.100 EVS/TK 41
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 17333-2:2020 Ühekomponentse vahu iseloomustamine. Osa 2: Paisumisomadused. Characterisation of one component foam - Part 2: Expansion characteristics

2.10.2020 -

31.10.2020

83.180 EVS/TK 67
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-EN ISO 22232-2 Mittepurustav katsetamine. Ultraheli katseseadmete määratlemine ja kontrollimine. Osa 2: Sondid Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 2: Probes (ISO 22232-2:2020)

15.10.2020 -

13.11.2020

19.100 EVS/TK 41
Kommenteerimine lõppenud

EN 16942:2016/prA1:2019 Mootorikütused. Mootorsõidukile sobivuse tähistamine. Tankijateabe graafiline väljendus Fuels - Identification of vehicle compatibility - Graphical expression for consumer information

15.10.2020 -

13.11.2020

75.160.20 EVS/TK 37
Kommenteerimine lõppenud

prEN 14972-1 Paiksed tulekustutussüsteemid. Veeudusüsteemid. Osa 1: Ehitus, paigaldamine, kontroll ja hooldus Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 1: Design, installation, inspection and maintenance

2.11.2020 -

1.12.2020

13.220.20 EVS/TK 05
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-EN IEC 62271-108 Kõrgepingejaotla ja juhtimisaparatuur. Osa 108: Kõrgepinge vahelduvvoolu lahk-võimsuslülitid nimipingetele üle 52 kV. High-voltage switchgear and controlgear - Part 108: High-voltage alternating current disconnecting circuit-breakers for rated voltages above 52 kV

2.11.2020 -

1.12.2020

29.130.10 EVS/TK 19
Kommenteerimine lõppenud

prEN 12101-1 Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 1: Suitsutõkete spetsifikatsioon Smoke and heat control systems - Part 1: Specification for smoke barriers

2.11.2020 -

1.12.2020

13.220.99 EVS/TK 05
Kommenteerimine lõppenud

prEN 14654-1 Äravoolu- ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid. Käitustegevuste haldamine ja kontroll. Osa 1: Üldnõuded Drain and sewer systems outside buildings - Management and control of activities - Part 1: General requirements

2.11.2020 -

1.12.2020

93.030 EVS/TK 48
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-ISO 21246 Informatsioon ja dokumentatsioon. Muuseumide võtmeindikaatorid Information and documentation - Key indicators for museums (ISO 21246:2019, identical)

2.11.2020 -

1.12.2020

01.140.20 EVS/TK 22
Kommenteerimine lõppenud