Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN 341:2011 Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Laskumisvahendid päästetöödeks Personal fall protection equipment - Descender devices for rescue

19.03.2020 -

17.04.2020

13.340.99 EVS/EVS00

EVS-EN IEC 62115:2020/prA11 Elektrilised mänguasjad. Ohutus Electric toys - Safety

19.03.2020 -

17.04.2020

13.120 97.200.50 EVS/EVS00

EVS-EN ISO 8504-1:2019 Terassubstraatide ettevalmistamine enne värvide ja seotud toodete pealekandmist. Pinna ettevalmistamise meetodid. Osa 1: Üldpõhimõtted (ISO 8504-1:2019) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 1: General principles (ISO 8504-1:2019)

19.03.2020 -

17.04.2020

25.220.10 EVS/EVS00

EVS-EN ISO 8504-2:2019 Terassubstraatide ettevalmistamine enne värvide ja seotud toodete pealekandmist. Pinna ettevalmistamise meetodid. Osa 2: Abrasiivne jugapuhastus (ISO 8504-2:2019) Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 2: Abrasive blast-cleaning (ISO 8504-2:2019)

19.03.2020 -

17.04.2020

25.220.10 EVS/EVS00

EVS-EN 1497:2007 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Päästerakmed Personal fall protection equipment - Rescue harnesses

2.04.2020 -

1.05.2020

13.340.60 EVS/EVS00

EVS-EN 1899-2:1999 Vee kvaliteet. Biokeemilise hapnikutarbe (BHTn) määramine n päeva pärast. Osa 2: Meetod lahjendamata proovide jaoks Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 2: Method for undiluted samples (ISO 5815:1989, modified)

2.04.2020 -

1.05.2020

13.060.50 EVS/TK 47

prEVS-EN 12697-11 Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 11: Täitematerjali ja bituumeni vahelise nakke määramine Bituminous mixtures - Test methods - Part 11: Determination of the affinity between aggregate and bitumen

2.04.2020 -

1.05.2020

93.080.20 EVS/TK 31

prEN IEC 61547:2019 Üldvalgustusseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse häiringutaluvusnõuded Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements

2.04.2020 -

1.05.2020

29.020 29.140 33.100.10 EVS/TK 24

prEVS-EN ISO 14713-2 Tsinkpinnakatted. Juhised ja soovitused rauapõhistest sulamitest ja terasest konstruktsioonide kaitsmiseks korrosiooni eest . Osa 2: Kuumtsinkimine. Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 2: Hot dip galvanizing (ISO 14713-2:2019)

2.04.2020 -

1.05.2020

25.220.40 EVS/EVS00

ISO/TR 25901-1:2016 et Keevitamine ja külgnevad protsessid. Sõnastik. Osa 1: Üldterminid Welding and allied processes -- Vocabulary - Part 1: General terms

2.04.2020 -

1.05.2020

01.040.25 25.160.10 EVS/TK 41

prEVS-ISO 35001 Labori ja muud seotud organisatsiooni bioriskihaldus Biorisk management for laboratories and other related organisations (ISO 35001:2019, identical)

2.04.2020 -

1.05.2020

03.100.70 07.100.01 11.100.01 EVS/TK 11

EVS-EN 365:2004 Kukkumisvastased isikukaitse- ja muud vahendid Üldnõuded kasutus- ja hooldusjuhendile, regulaarse kontrolli ja parandustööde juhendile, märgistusele ja pakendile Personal protective equipment and other equipment for protection against falls from a height - General requirements for instructions for use, maintenance, periodical examination, repair, marking and packaging

2.03.2020 -

31.03.2020

13.340.99 EVS/EVS00
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-EN 1363-1 Tulepüsivuse katsed. Osa 1: Üldnõuded Fire resistance tests - Part 1: General requirements

2.03.2020 -

31.03.2020

13.220.40 13.220.50 EVS/TK 08
Kommenteerimine lõppenud

prEN 12697-6 Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 6: Asfaltproovikehade mahumassi määramine Bituminous mixtures - Test methods - Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens

2.03.2020 -

31.03.2020

93.080.20 EVS/TK 31
Kommenteerimine lõppenud

prEN 13598-1 Maa-alused surveta drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U), polüpropüleen (PP) ja polüetüleen (PE). Osa 1: Torustiku hooldusliitmike, sealhulgas madalate kontrollkaevude spetsifikatsioonid Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings and shallow chambers

2.03.2020 -

31.03.2020

23.040.05 23.040.20 93.030 EVS/TK 48
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-EN 62747:2014+A1 Alalisvooluülekandesüsteemide pingemuundurite terminoloogia Terminology for voltage-sourced converters (VSC) for high-voltage direct current (HVDC) systems

2.03.2020 -

31.03.2020

29.200 29.240 EVS/TK 19
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 14915:2013+prA2 Täispuidust vooderdis ja pealistus. Omadused, nõuded ja märgistus Solid wood panelling and cladding - Characteristics, requirements and marking

2.03.2020 -

31.03.2020

79.080 EVS/EVS00
Kommenteerimine lõppenud