Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
CEN/TS 15084:2006 Lubiained. Lubjavajaduse määramise juhend. Liming materials - Guide to the determination of the lime requirement

15.11.2023 -

14.12.2023

65.080 EVS/TK 64
EVS-EN ISO 6781-1:2023 Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 1: General procedures (ISO 6781-1:2023) Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 1: General procedures (ISO 6781-1:2023)

15.11.2023 -

14.12.2023

91.120.10 EVS/TK 14
EVS-EN IEC 62722-1:2022 Valgusti toimivus. Osa 1: Üldnõuded Luminaire performance - Part 1: General requirements

15.11.2023 -

14.12.2023

29.140.40 EVS/TK 24
EN 1177:2018/prA1:2022 Lööki nõrgendav mänguväljaku aluspinnakate. Katsemeetodid löögi nõrgendamise kindlaksmääramiseks Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation

15.11.2023 -

14.12.2023

97.200.40 EVS/EVS00
prEN 13369 Betoonvalmistoodete üldeeskirjad Common rules for precast concrete products

15.11.2023 -

14.12.2023

91.100.30 EVS/TK 07
prEN 13486 Õhu või toode sisetemperatuuri mõõtmise temperatuurimeerikud ja termomeetrid temperatuuritundlike kaupade transportimisel, ladustamisel ja levitamisel – Perioodiline vastavuskontroll Temperature recorders and thermometers for measuring the ambient or internal temperature for the transport, storage and distribution of temperature sensitive goods - Periodic verification

15.11.2023 -

14.12.2023

17.200.20 67.260 EVS/TK 38
prEN 13485 Õhu või toote sisetemperatuuri mõõtmise termomeetrid temperatuuritundlike kaupade transportimisel, ladustamisel ja levitamisel – Katsed, toimimine, sobivus Thermometers for measuring the ambient or internal temperature for the transport, storage and distribution of temperature sensitive goods - Tests, performance, suitability

15.11.2023 -

14.12.2023

17.200.20 67.260 EVS/TK 38
CEN/TR 16949:2016 Teepiirdesüsteem. Jalakäijapiirdesüsteem. Jalakäijarinnatised Road restraint system - Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets

1.12.2023 -

30.12.2023

13.200 93.080.30 EVS/TK 31
EVS-EN 17333-4:2020 Ühekomponentse vahu iseloomustamine Osa 4: Mehaaniline tugevus Characterisation of one component foam - Part 4: Mechanical strength

1.12.2023 -

30.12.2023

91.100.60 EVS/TK 67
EVS-EN 17333-5:2020 Ühekomponentse vahu iseloomustamine Osa 5: Isolatsiooniomadused Characterisation of one component foam - Part 5: Insulation

1.12.2023 -

30.12.2023

83.180 EVS/TK 67
prEVS-EN IEC 62271-103 Kõrgepingejaotla ja juhtimisaparatuur. Osa 103: Vahelduvvoolu koormuslülitid nimipingetele üle 1 kV kuni 52 kV kaasaarvatult High-voltage switchgear and controlgear - Part 103: Alternating current switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV

1.12.2023 -

30.12.2023

29.130.10 EVS/TK 19
EVS-EN 14389:2023 Maanteeliikluse müra vähendavad seadmed. Pikaajalise toimivuse hindamise protseduurid Road traffic noise reducing devices - Procedures for assessing long term performance

1.12.2023 -

30.12.2023

93.080.30 EVS/TK 31
prEN ISO 3758 Tekstiil. Hooldustähistuse süsteem Textiles - Care labelling code using symbols (ISO/DIS 3758:2021)

1.12.2023 -

30.12.2023

59.080.01 EVS/EVS00
prEN IEC 60228:2022 Kaablite ja isoleerjuhtmete voolujuhid Conductors of insulated cables

1.12.2023 -

30.12.2023

29.060.20 EVS/TK 17
EVS-EN ISO/IEC 2382-37:2023 Infotehnoloogia. Sõnavara. Osa 37: Biomeetria Information technology - Vocabulary - Part 37: Biometrics (ISO/IEC 2382-37:2022)

1.12.2023 -

30.12.2023

01.040.35 35.020 EVS/TK 04
prEVS-ISO/IEC 27033-1 Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Võrguturve. Osa 1: Ülevaade ja mõisted Information technology - Security techniques - Network security - Part 1: Overview and concepts (ISO/IEC 27033-1:2015, identical)

1.12.2023 -

30.12.2023

35.040 EVS/TK 04
prEVS-ISO/IEC 2382-36 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 36: Õppimine, haridus ja praktika Information technology -- Vocabulary -- Part 36: Learning, education and training (ISO/IEC 2382-36:2019, identical)

1.12.2023 -

30.12.2023

01.040.35 35.020 EVS/TK 04
prEVS-EN 1993-1-1 Eurokoodeks 3: teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

15.02.2023 -

16.03.2023

91.010.30 91.080.13 EVS/TK 13
Kommenteerimine lõppenud
EVS-EN 480-1:2023 BETOONI, MÖRDI JA SÜSTMÖRDI KEEMILISED LISANDID Katsemeetodid Osa 1: Katsetamisel kasutatav etalonbetoon ja etalonmört Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1: Reference concrete and reference mortar for testing

1.08.2023 -

30.08.2023

91.100.10 91.100.30 EVS/TK 07
Kommenteerimine lõppenud
EVS-EN ISO 14021:2016/A1:2021 Keskkonnamärgised ja -teatised. Isedeklareeritavad keskkonnaväited (II tüüpi keskkonnamärgistamine). Muudatus 1: süsinikujälg, süsinikneutraalne Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) - Amendment 1: Carbon footprint, carbon neutral (ISO 14021:2016/Amd 1:2021)

15.08.2023 -

13.09.2023

13.020.50 EVS/TK 33
Kommenteerimine lõppenud
EVS-EN ISO/IEC 27001:2023 Infoturve, küberturve ja privaatsuskaitse - Infoturbe halduse süsteemid - Nõuded Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2022)

1.09.2023 -

30.09.2023

03.100.70 35.030 EVS/TK 04
Kommenteerimine lõppenud
prEVS-HD 60364-7-716 Madalpingelised elektripaigaldised.Osa 7-716: Nõuded eripaigaldistele või –kohtadele – Väikepingeline alalisvoolujaotus info- ja sidetehnika kaablitaristu kaudu Low-voltage electrical installations - Part 7-716: Requirements for special installations or locations – ELV DC power distribution over information and communications technology (ICT) cable infrastructure

16.10.2023 -

14.11.2023

29.020 91.140.50 EVS/TK 17
Kommenteerimine lõppenud
prEN 10088-2 Roostevabad terased. Osa 2: Üldotstarbeliste korrosioonikindlatest terastest valmistatud lehtede/plaatide ja ribade tehnilised tarnetingimused Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes

16.10.2023 -

14.11.2023

77.140.20 77.140.50 EVS/TK 21
Kommenteerimine lõppenud
prEN 12390-6 Kivistunud betooni katsetamine. Osa 6: Katsekehade lõhestustõmbetugevus Testing hardened concrete - Part 6: Tensile splitting strength of test specimens

16.10.2023 -

14.11.2023

91.100.30 EVS/TK 07
Kommenteerimine lõppenud
prEN 1594 Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga üle 16 bar. Talitluslikud nõuded Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar - Functional requirements

16.10.2023 -

14.11.2023

23.040.01 75.200 EVS/TK 65
Kommenteerimine lõppenud
CEN/TR 16598:2023 Kogumik põhjendustest standardile EN 1176. Nõuded Collection of rationales for EN 1176 - Requirements

16.10.2023 -

14.11.2023

97.200.40 EVS/EVS00
Kommenteerimine lõppenud
EVS-EN IEC 60598-2-22:2022 Valgustid. Osa 2-22: Erinõuded. Valgustid hädavalgustuseks Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting

1.11.2023 -

30.11.2023

29.140.40 EVS/TK 24
Kommenteerimine lõppenud
prEVS-ISO/IEC 27035-1 Infotehnoloogia. Infoturvaintsidentide haldus. Osa 1: Põhimõtted ja protsess Information technology — Information security incident management — Part 1: Principles and process (ISO/IEC 27035-1, identical)

1.11.2023 -

30.11.2023

35.030 EVS/TK 04
Kommenteerimine lõppenud