Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
prEN 351-2 Puidu ja puittoodete vastupidavus. Kaitsevahendiga immutatud täispuit. Osa 2: Juhised proovivõtu kohta kaitsevahendiga immutatud puidu analüüsiks Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 2: Guidance on sampling for the analysis of preservative-treated wood

15.11.2022 -

14.12.2022

71.100.50 79.040 EVS/EVS00

prEN 16510-2-1 Elamute tahkekütteseadmed. Osa 2-1: Tubased kütteseadmed Residential solid fuel burning appliances - Part 2-1: Roomheaters

15.11.2022 -

14.12.2022

97.100.30 EVS/TK 32

EVS-EN 13888-1:2022 Keraamiliste plaatide vuugisegud. Osa 1: Nõuded, klassifikatsioon, tähistamine, märgistamine ja sildistamine Grouts for ceramic tiles - Part 1: Requirements, classification, designation, marking and labelling

15.11.2022 -

14.12.2022

01.040.91 91.100.10 EVS/TK 18

EVS-EN ISO 19650-4:2022 Hoonete ja tsiviilehitustöödega seotud informatsiooni organiseerimine ja digitaliseerimine, sealhulgas ehitusinformatsiooni modelleerimine (bim). Infohaldus ehitusinformatsiooni modelleerimist kasutades. Osa 4: Infovahetus Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 4: Information exchange (ISO 19650-4:2022)

15.11.2022 -

14.12.2022

35.240.67 91.010.01 93.010 EVS/TK 50

CEN/TR 17741:2021 Juhend standardi en/iso 29481-1 „ehitusinformatsiooni mudelid“ mõistmiseks ja kasutamiseks. Informatsiooni edastamise käsiraamat. Osa 1: Metoodika ja vorming Guidance for understanding and utilize EN/ISO 29481-1 Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format

15.11.2022 -

14.12.2022

35.240.67 91.010.01 EVS/TK 50

prEVS-ISO 21504 Projekti-, programmi- ja portfellijuhtimine. Portfellijuhtimise juhised Project, programme and portfolio management — Guidance on portfolio management

15.11.2022 -

14.12.2022

03.100.01 EVS/EVS00

EVS-EN ISO 898-1:2013 Süsinikterasest ja legeeritud terasest kinnitite mehaanilised omadused. Osa 1: spetsifitseeritud omadusklassidega poldid, kruvid ja tikkpoldid — jämekeere ja peenkeere Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-1:2013)

1.12.2022 -

30.12.2022

21.060.10 EVS/EVS00

prEN 50160 Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution networks

1.12.2022 -

30.12.2022

29.020 EVS/TK 19

EVS-EN 62920:2017+A11+A1:2021 Fotoelektrilised elektritoite genereerimissüsteemid. Toitemuundurseadmete elektromagnetilise ühilduvuse nõuded ja katsetusmeetodid Photovoltaic power generating systems - EMC requirements and test methods for power conversion equipment (IEC 62920:2017 + IEC 62920:2017/A1:2021)

1.12.2022 -

30.12.2022

27.160 EVS/TK 44

prEN 16510-1 Elamute tahkekütteseadmed. Osa 1: Üldnõuded ja katsemeetodid Residential solid fuel burning appliances - Part 1: General requirements and test methods

1.12.2022 -

30.12.2022

97.100.30 EVS/TK 32

prEVS-ISO 24143 Informatsioon ja dokumentatsioon. Infohaldus. Kontseptsioon ja põhimõtted Information and documentation — Information Governance — Concept and principles (ISO 24143:2022, identical)

1.12.2022 -

30.12.2022

01.140.20 EVS/TK 22

EVS-EN ISO 13940:2016 Terviseinformaatika. Mõistete süsteem tervishoiu ja arstiabi järjepidevuse toetamiseks Health informatics - System of concepts to support continuity of care (ISO 13940:2015)

15.06.2022 -

31.08.2022

35.240.80 EVS/TK 04
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN IEC 81346-1:2022 Tööstuslikud süsteemid, paigaldised ja seadmed ning tööstustooted. Liigendamise põhimõtted ja viitetunnused. Osa 1: Põhireeglid Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules

1.09.2022 -

30.09.2022

01.110 29.020 EVS/TK 17
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN ISO 56000:2021 Innovatsioonijuhtimine. Alused ja sõnavara Innovation management - Fundamentals and vocabulary (ISO 56000:2020)

17.10.2022 -

15.11.2022

01.040.03 03.100.01 03.100.40 EVS/TK 33
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN ISO 56002:2021 Innovatsioonijuhtimine. Innovatsioonijuhtimissüsteem. Juhised Innovation management - Innovation management system - Guidance (ISO 56002:2019)

17.10.2022 -

15.11.2022

03.100.01 03.100.40 03.100.70 EVS/TK 33
Kommenteerimine lõppenud

ISO/CIE TR 21783:2022 et Valgus ja valgustus – Integratiivne valgustus. Nähtamatud mõjud. Light and lighting - Integrative lighting Non-visual effect

17.10.2022 -

15.11.2022

17.180.20 91.160.01 EVS/TK 24
Kommenteerimine lõppenud

CEN/TR 16798-4:2017 Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 4: Standardi EN 16798-3 nõuete tõlgendamine. Mitteeluhooned. Ventilatsiooni- ja ruumi konditsioneerimissüsteemide jõudlusnõuded (moodulid M5-1, M5-4) Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 4: Interpretation of the requirements in EN 16798- 3 - For non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems(Modules M5-1, M5-4)

1.11.2022 -

30.11.2022

91.120.10 91.140.30 EVS/TK 27
Kommenteerimine lõppenud