Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN ISO 20553:2017 Kiirguskaitse. Radioaktiivse materjaliga sisemise saastumise ohuga tööalaselt kokku puutuvate töötajate seire Radiation protection - Monitoring of workers occupationally exposed to a risk of internal contamination with radioactive material (ISO 20553:2006)

1.09.2022 -

30.09.2022

13.280 EVS/TK 28

EVS-EN IEC 81346-1:2022 Tööstuslikud süsteemid, paigaldised ja seadmed ning tööstustooted. Liigendamise põhimõtted ja viitetunnused. Osa 1: Põhireeglid Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules

1.09.2022 -

30.09.2022

01.110 29.020 EVS/TK 17

CEN/TR 12566-5:2008 Reovee väikepuhastid kuni 50 IE. Osa 5: Eelpuhastatud heitvee filtersüsteemid Small wastewater treatment systems up to 50 PT - Part 5: Pre-treated Effluent Filtration systems

1.09.2022 -

30.09.2022

13.060.30 EVS/TK 48

EVS-EN 14592:2022 Puittarindid. Tüüblitüüpi kinnitusdetailid. Nõuded Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements

1.09.2022 -

30.09.2022

21.060.01 91.080.20 EVS/EVS00

EVS-EN 14399-1:2015 Metallkonstruktsioonide eelpingestatud kõrgtugevad poltliitekomplektid Osa 1: Üldnõuded High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 1: General requirements

15.09.2022 -

14.10.2022

21.060.01 EVS/EVS00

EVS-EN 12390-18:2021 Kivistunud betooni katsetamine. Osa 18: Kloriidi migratsiooniteguri määramine Testing hardened concrete - Part 18: Determination of the chloride migration coefficient

15.09.2022 -

14.10.2022

91.100.30 EVS/TK 07

prEN 15269-3 Uste, luukide ja avatavate akende ning nende suluste tulepüsivuse ja/või suitsupüsivuse katsetulemuste kasutusulatuse laiendamine. Osa 3: Hingedega ja pöördtelgedega puidust uksekomplektide ning avatavate puitraamiga akende tulepüsivus Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 3: Fire resistance of hinged and pivoted timber doorsets and openable timber framed windows

15.09.2022 -

14.10.2022

13.220.50 91.060.50 EVS/TK 08

EVS-EN 12390-17:2019 Kivistunud betooni katsetamine. Osa 17: Betooni roome määramine survel Testing hardened concrete - Part 17: Determination of creep of concrete in compression

15.09.2022 -

14.10.2022

91.100.30 EVS/TK 07

EVS-EN ISO 13940:2016 Terviseinformaatika. Mõistete süsteem tervishoiu ja arstiabi järjepidevuse toetamiseks Health informatics - System of concepts to support continuity of care (ISO 13940:2015)

15.06.2022 -

31.08.2022

35.240.80 EVS/TK 04
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-ISO 28000 Turvalisus ja vastupidavus. Turvalisuse juhtimissüsteemid. Nõuded Security and resilience — Security management systems — Requirements (ISO 28000:2022, identical)

1.08.2022 -

30.08.2022

03.100.01 03.100.70 EVS/TK 33
Kommenteerimine lõppenud