Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN ISO 16032:2004 Akustika. Hoonete tehnoseadmete helirõhutaseme mõõtmine. Insenertehniline meetod Acoustics - Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings - Engineering method

15.05.2023 -

13.06.2023

17.140.20 91.140.01 EVS/TK 61
EVS-EN ISO 11197:2019 Meditsiinilised varustusmoodulid Medical supply units (ISO 11197:2019)

15.05.2023 -

13.06.2023

11.040.10 EVS/TK 11
prEN 12255-6 Reoveepuhastid. Osa 6: Aktiivmudaprotsessid Wastewater treatment plants - Part 6: Activated sludge process

15.05.2023 -

13.06.2023

13.060.30 EVS/TK 48
EVS-EN ISO 80000-1:2022 Suurused ja ühikud. Osa 1: Üldine Quantities and units - Part 1: General (ISO 80000-1:2022)

15.05.2023 -

13.06.2023

01.060 EVS/TK 38
prEVS-ISO 21503 Projekti-, programmi- ja portfellijuhtimine. Programmijuhtimise juhised Project, programme and portfolio management — Guidance on programme management (ISO 21503:2022, identical)

15.05.2023 -

13.06.2023

03.100.01 EVS/EVS00
EVS-ISO 15705:2004 Vee kvaliteet. Keemilise hapnikutarbe indeksi (ST-COD) määramine. Suletud katseklaasi meetod madalas mõõtepiirkonnas Water quality - Determination of the chemical oxygen demand index (ST-COD) - Small-scale sealed-tube method

1.06.2023 -

30.06.2023

13.060 EVS/TK 47
prEN 15287-1 Korstnad. Projekteerimine, paigaldamine ja töökorras oleku hindamine. Osa 1: Korstnad ja ühenduslõõrid mitteruumiliselt suletud põletusseadmetele Chimneys - Design, installation and commissioning - Part 1: Chimneys and connecting flue pipes for non-room sealed combustion appliances

1.06.2023 -

30.06.2023

91.060.40 EVS/TK 32
EVS-EN 12390-19:2023 Kivistunud betooni katsetamine. Osa 19: Elektrilise eritakistuse määramine Testing of hardened concrete - Determination of electrical resistivity

1.06.2023 -

30.06.2023

91.100.30 EVS/TK 07
prEN 50110-1 Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded Operation of electrical installations - Part 1: General requirements

1.06.2023 -

30.06.2023

29.240.01 EVS/EVS00
prEVS-ISO/IEC 27005 Infoturve, küberturve ja privaatsuskaitse - Infoturvariskide haldamise juhend Information security, cybersecurity and privacy protection — Guidance on managing information security risks (ISO/IEC 27005:2022, identical)

1.06.2023 -

30.06.2023

35.030 EVS/TK 04
prEVS-EN 1993-1-1 Eurokoodeks 3: teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

15.02.2023 -

16.03.2023

91.010.30 91.080.13 EVS/TK 13
Kommenteerimine lõppenud
prEN ISO/IEC 17043 Vastavushindamine. Üldnõuded tasemekatsetustele Conformity assessment - General requirements for proficiency testing (ISO/IEC/DIS 17043:2022)

3.04.2023 -

2.05.2023

03.120.20 EVS/TK 33
Kommenteerimine lõppenud
EVS-EN IEC 55015:2019+A11:2020 Elektrivalgustite ja nendetaoliste seadmete raadiohäiringu-tunnussuuruste piirväärtused ja mõõtemeetodid Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment

2.05.2023 -

31.05.2023

33.100 EVS/TK 44
Kommenteerimine lõppenud
prEVS-ISO 2789 Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika Information and documentation - International library statistics (ISO 2789:2022, identical)

2.05.2023 -

31.05.2023

01.140.20 EVS/TK 22
Kommenteerimine lõppenud