Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN 364:1999 Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Katsemeetodid Personal protective equipment against falls from a height - Test methods

15.05.2020 -

13.06.2020

13.340.99 EVS/EVS00

EVS 940:2019 Põletatud põlevkivi plastitööstusele. Spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid Burnt shale for the plastics industry. Specifications and conformity criteria

15.05.2020 -

13.06.2020

83.040.30 EVS/TK 57

prEVS-ISO 22739 Plokiahel- ja hajusraamattehnoloogiadSõnavara Blockchain and distributed ledger technologies— Vocabulary

15.05.2020 -

13.06.2020

01.040.35 EVS/TK 75

EVS-EN ISO 18743:2015 Toiduahela mikrobioloogia. Keeritsussi vastsete määramine lihas tehisseede meetodil Microbiology of the food chain - Detection of Trichinella larvae in meat by artificial digestion method (ISO 18743:2015)

15.05.2020 -

13.06.2020

07.100.30 EVS/TK 01

EVS-EN 1899-2:1999 Vee kvaliteet. Biokeemilise hapnikutarbe (BHTn) määramine n päeva pärast. Osa 2: Meetod lahjendamata proovide jaoks Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 2: Method for undiluted samples (ISO 5815:1989, modified)

2.04.2020 -

1.05.2020

13.060.50 EVS/TK 47
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-ISO 35001 Labori ja muud seotud organisatsiooni bioriskihaldus Biorisk management for laboratories and other related organisations (ISO 35001:2019, identical)

2.04.2020 -

1.05.2020

03.100.70 07.100.01 11.100.01 EVS/TK 11
Kommenteerimine lõppenud

prEN 13598-2 Maa-alused surveta drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U), polüpropüleen (PP) ja polüetüleen (PE). Osa 2: Hooldus- ja kontrollkaevude spetsifikatsioonid Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers

2.04.2020 -

1.05.2020

23.040.05 23.040.20 93.030 EVS/TK 48
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 71-7:2014+prA3 Mänguasjade ohutus. Osa 7: Sõrmevärvid. Nõuded ja katsemeetodid Safety of toys - Part 7: Finger paints - Requirements and test methods

15.04.2020 -

14.05.2020

97.200.50 EVS/EVS00
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 149:2003+A1:2009 Hingamisteede kaitsevahendid. Osakeste eest kaitsvad filtreerivad poolmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus KONSOLIDEERITUD TEKST Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking CONSOLIDATED TEXT

4.05.2020 -

2.06.2020

13.340.30 EVS/TK 11

EVS-EN 1498:2006 Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Päästesilmused Personal fall protection equipment - Rescue loops

4.05.2020 -

2.06.2020

13.340.60 EVS/EVS00

EVS-EN ISO 5667-19:2004 Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 19: Juhised proovivõtuks meresettest (ISO 5667-19:2004) Water quality - Sampling - Part 19: Guidance on sampling in marine sediments

4.05.2020 -

2.06.2020

13.060.45 EVS/TK 47

prEVS-EN 12697-1 Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 1: Lahustuva sideaine sisaldus Bituminous mixtures - Test methods - Part 1: Soluble binder content

4.05.2020 -

2.06.2020

93.080.20 EVS/TK 31

prEVS-EN 13629 Puidust põrandakate. Täispuidust üksikud ja eelkoostatud lehtpuulauad Wood flooring - Solid individual and pre-assembled hardwood boards

4.05.2020 -

2.06.2020

79.080 91.060.30 EVS/EVS00