Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN 12390-11:2015 Kivistunud betooni katsetamine. Osa 11: betooni kloriidikindluse määramine, ühesuunaline difusioon Testing hardened concrete - Part 11: Determination of the chloride resistance of concrete, unidirectional diffusion

2.05.2022 -

31.05.2022

91.100.30 EVS/TK 07

CEN/TS 54-32:2015 Tulekahju avastamise ja tulekahjust alarmeerimise süsteem. Osa 32: Häälalarmisüsteemide planeerimine, projekteerimine, paigaldamine, kasutuselevõtt, kasutamine ja hooldus Fire detection and fire alarm systems - Part 32: Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance of voice alarm systems

2.05.2022 -

31.05.2022

13.220.20 13.320 EVS/TK 05

EVS-EN 12954:2019 Kaldapealsete maetud või uputatud metallkonstruktsioonidekatoodkaitse üldised. Põhimõtted General principles of cathodic protection of buried or immersed onshore metallic structures

2.05.2022 -

31.05.2022

23.040.99 77.060 EVS/EVS00

EVS-EN 12390-10:2018 Kivistunud betooni katsetamine. Osa 10: betooni karboonumiskindluse määramine süsinikdioksiidi atmosfääritasemel Testing hardened concrete - Part 10: Determination of the carbonation resistance of concrete at atmospheric levels of carbon dioxide

2.05.2022 -

31.05.2022

91.100.30 EVS/TK 07

EVS-EN 14081-2:2019+prA1 Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 2: Masinsortimine. Täiendavad nõuded tüübikatsetusteks Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for type testing

2.05.2022 -

31.05.2022

79.040 EVS/EVS00

EVS-EN 1097-6:2022 Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 6: Terade tiheduse ja veeimavuse määramine Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption

2.05.2022 -

31.05.2022

91.100.15 EVS/TK 09

EVS-EN 933-9:2022 Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 9: Peenosiste hindamine. Metüleensinise katse Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines - Methylene blue test

2.05.2022 -

31.05.2022

91.100.15 EVS/TK 09

prEN 932-3 Täitematerjalide üldiste omaduste katsetamine. Osa 3: Lihtsustatud petrograafilise kirjelduse meetod ja terminoloogia Tests for general properties of aggregates - Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description

2.05.2022 -

31.05.2022

91.100.15 EVS/TK 09

EVS-EN ISO 14050:2020 Keskkonnajuhtimine. Sõnavara Environmental management - Vocabulary (ISO 14050:2020)

17.05.2022 -

15.06.2022

01.040.13 13.020.10 EVS/TK 33

EVS-EN 14081-3:2022 Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 3: Masinsortimine. Täiendavad nõuded tootmisohjele ettevõttes Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control

17.05.2022 -

15.06.2022

79.040 EVS/EVS00

prEVS-EN 12101-13 Suitsu ja soojuse kontrollsüsteemid. Osa 13: Rõhuvahesüsteemid. Projekteerimis- ja arvutusmeetodid, paigaldus, vastuvõtukatsed, korraline katsetus ja hooldus Smoke and heat control systems - Part 13: Pressure differential systems (PDS) - Design and calculation methods, installation, acceptance testing, routine testing and maintenance

17.05.2022 -

15.06.2022

13.220.99 EVS/TK 05

EVS-EN 61000-3-3:2013/A2:2021 Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-3: Piirväärtused. Pingemuutuste, pingekõikumiste ja väreluse piiramine mittetinglike ühendustega seadmetele avalikes madalpingelistes toitesüsteemides tunnusvooluga kuni 16 A faasi kohta Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection

31.12.2021 -

29.01.2022

33.100.10 EVS/TK 44
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-EN ISO 17639 Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Keevisõmbluste makroskoopiline ja mikroskoopiline uuring Destructive tests on welds in metallic materials - Macroscopic and microscopic examination of welds (ISO 17639:2022)

18.04.2022 -

17.05.2022

25.160.40 EVS/TK 41
Kommenteerimine lõppenud