Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN ISO 11393-6:2019 Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 6: Ülakeha kaitsevahendite toimivusnõuded ja katsemeetodid Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 6: Performance requirements and test methods for upper body protectors (ISO 11393-6:2018, Corrected version 2019-11)

15.11.2021 -

14.12.2021

13.340.10 EVS/TK 71

EVS-EN 50708-3-1:2020 Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded. Osa 3-1: Suured jõutrafod. Üldnõuded Power transformers - Additional European requirements - Part 3-1: Large power transformer - General requirements

15.11.2021 -

14.12.2021

29.180 EVS/TK 19

prEVS-EN ISO 14065 Kasvuhoonegaasid. Üldised põhimõtted ja nõuded keskkonnaalase teabe valideerimis- ja tõendamisasutustele General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information (ISO 14065:2020)

15.11.2021 -

14.12.2021

13.020.40 EVS/TK 33

prEN ISO 10088 Väikelaevad. Püsipaigaldusega kütusesüsteemid Small craft - Permanently installed fuel systems (ISO/DIS 10088:2020)

15.11.2021 -

14.12.2021

47.080 EVS/EVS00

prEVS-EN 50708-1-2 Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded Osa 1-2: Üldosa. Energiatõhususe hindamine Power transformers - Additional European requirements: Part 1-2 Common part - Assessment of energy performance

15.11.2021 -

14.12.2021

29.180 EVS/TK 19

prEN 14891 Liimiga/seguga kinnitatavate keraamiliste plaatide all kasutatavad vedelana pealekantavad veetõkketooted. Osa 1: Olulised omadused ning toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine (AVCP) Liquid applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives - Essential characteristics and AVCP

15.11.2021 -

14.12.2021

91.100.23 91.100.25 91.100.50 EVS/TK 18

prEN 12004-1 Plaatimissegud ja -liimid. Osa 1: Olulised omadused ning toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine (AVCP) Adhesives for ceramic tiles - Part 1: Essential characteristics and AVCP

15.11.2021 -

14.12.2021

83.180 91.100.10 EVS/TK 18

prEVS-EN IEC 60445 Inimese-masina-liidese üld- ja ohutuspõhimõtted, märgistus ja tuvastamine. Seadmeklemmide, juhtide otsastuste ja juhtide tuvastamine Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors

15.11.2021 -

14.12.2021

01.080.20 13.110 29.020 EVS/TK 17

prEVS-ISO 4225 Õhu kvaliteet. Üldosa. Sõnastik Air quality. General aspects. Vocabulary (ISO 4225:2020)

1.06.2021 -

30.06.2021

01.040.13 13.040.01 EVS/TK 28
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 12600:2002 Ehitusklaas. Pendlikatse. Löögikatsemeetod ja lehtklaasi klassifikatsioon Glass in building - Pendulum test - Impact test method and classification for flat glass

1.11.2021 -

30.11.2021

81.040.20 91.100.99 EVS/TK 15

EVS-EN 15978:2011 Ehitiste jätkusuutlikkus. Hoonete keskkonnatoimivuse hindamine. Arvutusmeetod. Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method

1.11.2021 -

30.11.2021

91.040.99 EVS/EVS00

EVS-EN ISO 17294-1:2006 Vee kvaliteet. Induktiivsidestatud plasma massispektromeetria (ICP-MS) rakendamine Osa 1: Üldised juhised Water quality - Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 1: General guidelines

1.11.2021 -

30.11.2021

13.060.50 EVS/TK 47

CEN/TR 15941:2010 Ehitiste jätkusuutlikkus. Toote keskkonnadeklaratsioon. Üldiste andmete valiku ja kasutamise meetodid Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Methodology for selection and use of generic data

1.11.2021 -

30.11.2021

35.240.67 91.010.99 EVS/EVS00

EVS-EN ISO 17294-2:2016 Vee kvaliteet. Induktiivsidestatud plasma massispektromeetria (ICP-MS) rakendamine - Osa 2: Valitud elementide, kaasa arvatud Uraani isotoobid, määramine (ISO 17294-2:2016) Water quality - Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of selected elements including uranium isotopes (ISO 17294-2:2016)

1.11.2021 -

30.11.2021

13.060.50 EVS/TK 47

CEN/TR 15728:2016 Betoonelementide tõstmiseks ja käitlemiseks mõeldud tõsteankrute projekteerimine ja kasutamine. Design and use of inserts for lifting and handling of precast concrete elements

1.11.2021 -

30.11.2021

91.100.30 EVS/TK 07

EVS-EN ISO 14118:2018 Masinate ohutus. Ootamatu käivitumise vältimine Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up (ISO 14118:2017)

1.11.2021 -

30.11.2021

13.110 EVS/TK 77

EVS-EN ISO 11393-4:2019 Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 4: Kaitsekinnaste toimivusnõuded ja katsemeetodid (ISO 11393-4:2018) Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 4: Performance requirements and test methods for protective gloves (ISO 11393-4:2018)

1.11.2021 -

30.11.2021

13.340.40 EVS/TK 71

EVS-EN ISO 11393-5:2019 Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 5: Kaitsesääriste toimivusnõuded ja katsemeetodid (ISO 11393-5:2018) Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 5: Performance requirements and test methods for protective gaiters (ISO 11393-5:2018)

1.11.2021 -

30.11.2021

13.340.10 EVS/TK 71

EVS-EN 16612:2019 Ehitusklaas. Klaasitahvlite kandevõime määramine arvutuse teel Glass in building - Determination of the lateral load resistance of glass panes by calculation

1.11.2021 -

30.11.2021

81.040.20 EVS/TK 15

EVS-EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-2: Piirväärtused. Vooluharmoonikute emissiooni lubatavad piirväärtused (seadmetel sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)

1.11.2021 -

30.11.2021

33.100.10 EVS/TK 44

EVS-EN ISO/IEC 27000:2020 Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Ülevaade ja sõnavara Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2018)

1.11.2021 -

30.11.2021

01.040.35 35.030 EVS/TK 04

EVS-EN ISO 19085-1:2021 Puidutöötlemismasinad. Ohutus. Osa 1: Ühtsed nõuded Woodworking machines - Safety - Part 1: Common requirements (ISO 19085-1:2021)

1.11.2021 -

30.11.2021

13.110 EVS/TK 77

EVS-EN 16758:2021 Rippfassaadid. Nihkeühenduste tugevuse määramine. Katsemeetod ja nõuded Curtain walling - Determination of the strength of shear connections - Test method and requirements

1.11.2021 -

30.11.2021

91.060.10 EVS/TK 15

prEN 12952-10 Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 10: Nõuded kaitseseadmetele kaitseks ülemäärase surve eest Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10: Requirements for safety devices against excessive pressure

1.11.2021 -

30.11.2021

23.060.40 27.040 EVS/EVS00

prEN 12952-6 Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 6: Inspekteerimine katla survedetailide valmistamise, dokumenteerimise ja märgistamise ajal Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 6: Inspection during construction; documentation and marking of pressure parts of the boiler

1.11.2021 -

30.11.2021

27.040 EVS/EVS00

EVS-EN 50600-2-5:2021 Infotehnoloogia. Andmekeskuse rajatised ja taristud Osa 2-5. Turvasüsteemid Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-5: Security systems

1.11.2021 -

30.11.2021

35.020 35.110 35.160 EVS/TK 04

ISO/TS 22002-4:2013 et Toiduohutuse eeltingimusprogrammid. Osa 4: Toidupakendite tootmine Prerequisite programmes on food safety -- Part 4: Food packaging manufacturing

1.11.2021 -

30.11.2021

67.040 EVS/TK 33

ISO/TS 22002-5:2019 et Toiduohutuse eeltingimusprogrammid. Osa 5: Transport ja ladustamine Prerequisite programmes on food safety -- Part 5: Transport and storage

1.11.2021 -

30.11.2021

67.020 EVS/TK 33

prEVS-IEC 60050-195 Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 195: Maandamine ja kaitse elektrilöögi eest International Electrotechnical Vocablary (IEV) - Part 195: Earthing and protection against electric shock

1.11.2021 -

30.11.2021

01.040.29 13.260 EVS/TK 17

prEN 10253-4 Põkk-keevitusega toruliitmikud. Osa 4: Erijärelevalvenõuetega sepistatud roostevabad austeniit- ja austeniit-ferriitterased Butt-welding pipe fittings - Part 4: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection requirements

1.11.2021 -

30.11.2021

23.040.40 77.140.20 EVS/TK 21