Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
CEN/TS 16415:2013 Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Ankurdusvahendid. Mitme samaaegse kasutajaga ankurdusvahenditega seotud soovitused Personal fall protection equipment - Anchor devices - Recommendations for anchor devices for use by more than one person simultaneously

15.02.2021 -

16.03.2021

13.340.60 EVS/EVS00

EN ISO 15223-1:2016/prA1 Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadme märgisel, märgistusel ning kaasuvas teabes kasutatavad tingmärgid. Osa 1: Üldnõuded Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2016)

15.02.2021 -

16.03.2021

01.080.20 11.040.01 EVS/TK 11

prEN ISO 17225-1 Tahked boikütused. Kütuste spetsifikatsioonid ja klassid. Osa 1: Üldnõuded Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 1: General requirements (ISO/DIS 17225-1:2020)

15.02.2021 -

16.03.2021

27.190 75.160.40 EVS/TK 32

EVS-EN ISO 12999-1:2020 Akustika. Mõõtemääramatuse hindamine ja rakendamine ehitusakustikas. Osa 1: Heliisolatsioon Acoustics - Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 1: Sound insulation (ISO 12999-1:2020)

1.03.2021 -

30.03.2021

17.140.01 91.120.20 EVS/TK 61

prEN 482 Töökoha õhu kvaliteet. Mõõteprotseduurid keemiliste ohutegurite konsentratsiooni määramiseks. Üldnõuded suutlikkusele Workplace exposure - Procedures for the determination of the concentration of chemical agents - General performance requirements

1.03.2021 -

30.03.2021

13.040.30 EVS/EVS00

EN 60601-2-63:2015/prA2:2020 Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-63: Erinõuded ekstraoraalse dentaalse röntgenseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele Medical electrical equipment - Part 2-63: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental extra-oral X-ray equipment

1.03.2021 -

30.03.2021

11.040.50 EVS/TK 11

EVS-EN ISO 14040:2006+A1:2020 Keskkonnakorraldus. Olelusringi hindamine. Põhimõtted ja raamistik Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 14040:2006 + ISO 14040:2006/Amd 1:2020)

1.03.2021 -

30.03.2021

13.020.10 13.020.60 EVS/TK 33

prEVS-ISO/IEC 19944-1 Pilvtöötlus ja hajusplatvormid. Andmevoog, andmekategooriad ja andmete kasutamine. 1. osa: Alused Cloud computing and distributed platforms ─ Data flow, data categories and data use — Part 1: Fundamentals (ISO/IEC 19944-:2020, identical)

1.03.2021 -

30.03.2021

35.210 EVS/TK 04