Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN ISO 22475-1:2021 Geotehniline uurimine ja katsetamine. Proovivõtumeetodid ja põhjavee mõõtmised. Osa 1: Pinnase-, kalju- ja põhjaveeproovide võtmise tehnilised põhimõtted Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and groundwater measurements - Part 1: Technical principles for the sampling of soil, rock and groundwater (ISO 22475-1:2021)

1.03.2023 -

30.03.2023

93.020 EVS/TK 31

prEVS-EN ISO 7704 Vee kvaliteet. Nõuded külvipõhiste meetoditega mikroorganismide otseseks loendamiseks kasutatavate membraanfiltrite toimivuse kontrollimiseks. Water quality - Requirements for the performance testing of membrane filters used for direct enumeration of microorganisms by culture methods (ISO 7704:2023)

1.03.2023 -

30.03.2023

07.100.20 EVS/TK 47

CEN ISO/TS 11665-12:2021 Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 12: Difusiooniteguri määramine veekindlates materjalides: kile ühepoolse aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmise meetod Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 12: Determination of the diffusion coefficient in waterproof materials: membrane one-side activity concentration measurement method (ISO/TS 11665-12:2018)

1.03.2023 -

30.03.2023

13.040.01 17.240 EVS/TK 28

EVS-EN 13941-1:2019+A1:2021 Kaugküttetorud - Soojusisoleeritud konsolideeritud üksik- ja kaksiktorusüsteemidele projekteerimine ja paigaldamine vahetult maasse paigaldatud soojaveevõrkudele. Osa 1: Projekteerimine District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Design

15.03.2023 -

13.04.2023

23.040.07 23.040.10 91.140.10 EVS/TK 27

EVS-EN 13941-2:2019+A1:2021 Kaugküttetorud. Soojusisoleeritud konsolideeritud üksik- ja kaksiktorusüsteemide projekteerimine ja paigaldamine vahetult maasse paigaldatud soojaveevõrkudele. Osa 2: Paigaldamine District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Installation

30.12.2022 -

28.01.2023

23.040.07 23.040.10 91.140.10 EVS/TK 27
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 13084-9:2022 Konstruktiivselt iseseisvad korstnad. Osa 9: Kasutusaegne haldus. Järelevalve, ülevaatus, hooldus, parandus ja aruandlus: nõutavad tegevused ja meetmed Free-standing chimneys - Part 9: Lifetime management - Monitoring, inspection, maintenance, remedial and reporting; Operations and actions required

17.01.2023 -

15.02.2023

91.060.40 EVS/TK 32
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN ISO 15189:2022 Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO 15189:2022)

17.01.2023 -

15.02.2023

03.120.10 11.100.01 EVS/TK 11
Kommenteerimine lõppenud

prEN 13501-2 Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 2: Klassifikatsioon tulepüsivus- ja/või suitsupidavuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonisüsteemid Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services

1.02.2023 -

2.03.2023

13.220.50 EVS/TK 08
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-EN IEC 60601-2-43 Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-43: Erinõuded invasiivsete protseduuride röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures

1.02.2023 -

2.03.2023

11.040.50 37.040.25 EVS/TK 11
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 620:2021 Pidevtoimega teisaldusseadmed ja -süsteemid. Ohutusnõuded puistmaterjalide lintkonveieritele Continuous handling equipment and systems - Safety requirements for fixed belt conveyors for bulk materials

15.02.2023 -

16.03.2023

53.040.10 EVS/TK 77
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-EN 1993-1-1 Eurokoodeks 3: teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

15.02.2023 -

16.03.2023

91.010.30 91.080.13 EVS/TK 13
Kommenteerimine lõppenud

CEN ISO/TS 24283-1:2022 Geotehniline uurimine ja katsetamine. Kvalifikatsioonikriteeriumid ja hindamine. Osa 1: Kvalifitseeritud tehnik ja kvalifitseeritud töötaja Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 1: Qualified technician and qualified operator (ISO/TS 24283-1:2022)

15.02.2023 -

16.03.2023

03.100.30 93.020 EVS/TK 31
Kommenteerimine lõppenud